Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Rola przedstawicielstwa KRDIG na Azję w umacnianiu pozycji polskiego sektora mięsa na rynku światowym

Z 1,17-1,18mld USD dochodu bilansowego branży mięsnej na światowym rynku, w I półroczu 2016 – znaczna część (0,53-0,54mld USD) wiąże się z sektorem brojlerów kurzych; a więc porównywalna już z dochodami bilansowymi sektora wołowiny. Znaczne uzupełnienie ww. cyfry – to 0,20-0,21mld USD z sektora mięsa indyczego. Dopełnia obraz – choć to spore uproszczenie, uwzględniające mały wpływ na całość innych składowych branży mięsnej – ujemny wynik sektora wieprzowiny; bardzo mocno obciążający cały wynik branży mięsnej na światowym rynku. Z racji bardzo szybkiego – i to już trzeci rok z rzędu – tempa wzrostu polskiego sektora mięsa, które zapewne utrzyma się w roku następnym (sprzyjające oddziaływania rynku paszowego sezonu 2016/17 i przede wszystkim bardzo mocna pozycja konkurencyjna obydwu ww. branż drobiarskich) – Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza powołała, z dniem 23 września 2016 roku, swoje nowe przedstawicielstwo na Azję w Szanghaju. Jej praca winna zazębiać się w przyszłości z oddziaływaniem trzech pierwszych Polish Trade Office na kontynencie – lokalizowanych obecnie w Teheranie, Ho Chi Minh i Singapurze.

STAN DOCHODÓW SEKTORÓW BROJLERÓW KURZYCH I MIĘSA INDYCZEGO W AZJI

Biorąc pod uwagę wpływ integracji europejskiej i szczególnie mocną pozycję obu branż na rynkach UE – można uznać udział rynków azjatyckich w dochodach za dosyć wysoki; wprawdzie daleki od zadawalającego, ale nie taki mały: 6,81% w strukturze dochodu bilansowego sektora brojlerów kurzych i 2,69% – mięsa indyczego. W dochodach kluczową rolę – z udziałem na poziomie blisko 80% – odgrywa obecnie na rynkach azjatyckich grupa towarowa mięso cięte, mrożone brojlerów kurzych; przeszło 6-krotnie większą na tle mięsa ciętego, mrożonego indyków i też 13-14-krotnie większą wobec żywca do 185g kurzego.

Ostatnio bardzo wiele mówi się o rosnących dochodach na rynku chińskim; szacunki efektów tej współpracy mówią nawet o 15-20-krotnym wzroście dochodu naszych obu ww. polskich branż drobiarskich z rynku chińskiego – w stosunkowo krótkim czasie. Tym ważniejsze jest nie stracić z pola widzenia/oddziaływania innych rynków azjatyckich (szerzej w następnym akapicie).

NAJWAŻNIEJSZE RYNKI AZJATYCKIE DLA SEKTORA BROJLERÓW KURZYCH

Ogólnie można powiedzieć, że są dość liczne – jednak dywersyfikacja winna postępować. Temu też winny m.in. służyć nowe polskie biura handlowe – z zasięgiem kontynentalnym, choć z elementami regionalnych oddziaływań na linii polski przetwórca/azjatycki konsument i importer. Nie powinno to w żaden sposób wpływać na zasadniczy kierunek: wzrost dochodów obu branż z azjatyckich rynków. Struktura dochodów sektora brojlerów kurzych wygląda po I półroczu 2016 jak w tabeli – z założeniem wyłączenia Hongkongu, z ogromnym udziałem (41,67%) – w związku ze specyficzną pozycją reeksporterską na światowym rynku (nie tylko tych produktów).

 

rynek

udział*

rynek

udział*

rynek

udział*

chiński

60,99

koreański

2,87

omański

0,89

wietnamski

8,29

tajski

2,60

japoński

0,87

malezyjski

6,38

emiracki

1,82

libański

0,51

filipiński

6,01

jordański

1,27

Bahrajnu

0,17

indyjski

4,19

Sri Lanki

0,94

oceaniczne

2,20

*procentowy po wyłączeniu Hongkongu

Zestawienie pokazuje z jednej strony rozległe powiązania gospodarcze – z udziałem w dochodach wielu dużych, rozwijających się rynków, ale też zakres niezagospodarowanych możliwości – a więc ważnych rozwiązań na przyszłość. Role ChRL – jako rynku docelowego, a Hongkongu – jako drogi alternatywnej obecności w tym regionie – powinny być rozwijane, jako kluczowe. Niemniej szersza obecność na rynkach azjatyckich – zarówno związana z dywersyfikacją, jak i wykorzystaniem już zdobytych kilkunastu rynków – powinna być równoległym wskazaniem do systematyczności analiz i kontaktów w sferze misji gospodarczych, różnych form promocji produktów, a wreszcie rozmów handlowych i umów w ich następstwie.

PRODUKTY POLSKIEGO SEKTORA MIĘSA INDYCZEGO NA RYNKACH AZJATYCKICH

Daje się zauważyć ich niewielką obecność na azjatyckich rynkach – blisko 3 razy mniejszą, wobec sektora brojlerów kurzych; z uwzględnieniem struktury dochodu z rynku światowego. Koncentruje na kilku rynkach – z kluczową rolą ChRL i Hongkongu, a ważną uzupełniającą – Japonii i Libanu. Niewątpliwie korzystnym jest tu skoncentrowanie się eksportu na grupach wysoko przetworzonych produktów. Niepokojąca jest dywersyfikacja, czy raczej jej brak. Nie wszystko tłumaczy specyfika branży i różnice oczekiwań konsumenckich w różnych krajach azjatyckich

OBECNOŚĆ NA RYNKACH AZJATYCKICH ZWIĄZANA ZE WZROSTEM BRANŻ

Od tego rozpoczyna się sprawa powołania do życia przedstawicielstwa KRD-IG w Szanghaju. Tym też winna się kończyć: obecne uwarunkowania rynkowe sprzyjają wzrostowi obu drobiarskich ogniw polskiego sektora mięsa. Po uzupełnieniu branży mięsnej o wyjątkowe możliwości sektora wołowiny (nawet z ograniczeniem jego rozmiarami) – powstają w obecnych warunkach doskonałe warunki dużego wzrostu dochodów bilansowych polskiego sektora mięsnego na rynku światowym. Ich wykorzystaniu ma pomagać otwierana właśnie placówka; przy czym tak producenci żywca, jak i przetwórcy powinni być świadomi i docenić nowe możliwości wzrostu/rozwoju obu branż.

 

Zakres i specyfikę tej placówki zestawimy w punktach:

1/ misja w konwencji: ChRL-Azja-inne branże,

2/ dochody w układzie rozwojowym: eksport-inne formy obecności na rynkach azjatyckich,

3/ rozwój w kierunku: know how branżowe i w szerszym wymiarze gospodarczym,

4/ rozwój w kierunku: systematyzacja wiedzy o rynkach azjatyckich i profity z tego tytułu.

 

Ad 1/ Przy punktach wyjścia: od największego rynku z jednej strony, reeksportera – z drugiej, jak również kilkunastu rynkach o znaczącym udziale w strukturze dochodów branżowych – ku innym rynkom azjatyckim, a następnie – ku innym konkurencyjnym sektorom polskiej gospodarki.

Ad 2/ Na możliwość przejścia od eksportu do BIZ-ów w sektorze brojlerów kurzych wskazywałaby pośrednio m.in. rosnąca rola grupy towarowej 010511 na kilku dużych rynkach – w tym zwłaszcza indyjskim, koreańskim, tajskim, jordańskim czy Sri Lanki.

Ad 3/ Jako pochodna systematycznej obecności na szerszej grupie rozwijających się azjatyckich rynków – z przełożeniem wiedzy o rynkach: z branży na branżę.

Ad 4/ Jako pośredni efekt wiedzy o rynkach najbardziej przyszłościowych dla polskiej gospodarki.

 

Zmodyfikowano: 04.10.2016