Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Koszty eksploatacji ciągników rolniczych cd.

Roczny koszt napraw ciągników z grupy drugiej i trzeciej wynosi około 700,00 – 750,00 zł. Niski koszt napraw ciągników o mocy poniżej 65 KM można tłumaczyć faktem, że są one blisko dwukrotnie mniej intensywnie użytkowane niż ciągniki z grupy czwartej. Najczęściej są to też pojazdy o prostej konstrukcji, pozbawione skomplikowanej instalacji elektronicznej, które w przeważającej większości są naprawiane bezpośrednio przez rolnika, bez korzystania z usług serwisu.
Na koszty eksploatacji ciągników rolniczych wpływ mają koszty paliwa i smarów. Są to koszty uzależnione od wykorzystania rocznego ciągnika, tak więc są one pochodną jednostkowego zużycia paliwa na godzinę i ceny oleju napędowego. Godzinowy koszt paliwa zawiera się w zakresie od około 20,00zł dla pojazdów o najmniejszej mocy (poniżej 65 KM) do 65,00 zł dla ciągników o największej mocy (powyżej 150 KM). Dla ciągników z przedziału mocy 65 – 120 KM i 120 – 150 KM koszt materiałów pędnych wynosi odpowiednio około 35,00 zł i 45,00 zł. Zwiększaniu mocy analizowanych ciągników towarzyszy wzrost godzinowych kosztów paliwa. Godzinowe zużycie paliwa jest bowiem pochodną mocy, tj. liczby KM oraz jednostkowego zużycia na 1 KM. W pewnym stopniu wpływ na koszty wywiera także różna cena zakupu paliwa przez poszczególnych rolników.
Do kosztów utrzymania zalicza się koszt ubezpieczenia ciągników rolniczych. Wynosi on blisko 1 800,00 zł w przypadku maszyn z grupy czwartej (powyżej 150 KM), 700,00 zł z grupy trzeciej (120 – 150 KM) i około 350,00 – 270,00 zł odpowiednio w przypadku ciągników z grupy drugiej (65 – 120 KM) i grupy pierwszej (poniżej 65 KM). Użytkownicy ciągników zawierają ubezpieczenie OC będące ubezpieczeniem obowiązkowym w przypadku poruszania się po drogach publicznych oraz maja możliwość zawarcia ubezpieczenia AC, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zatem nie jest ono zawierane przez wszystkich użytkowników maszyn. Jest ono uzależnione od wartości przedmiotu ubezpieczenia. Im wyższa wartość tym wyższa składka ubezpieczenia. Jedynie w przypadku pojazdów rolniczych zakupionych na kredyt istnieje obowiązek zawarcia ubezpieczenia AC do momentu spłaty kredytu.
Do kosztów eksploatacji pojazdów rolniczych zalicza się także koszt przechowywania maszyny. Zawiera się on średnio dla poszczególnych grup ciągników rolniczych w zakresie od 0,00 zł do 850,00 zł. Zróżnicowanie tych kosztów jest wynikiem różnego sposobu przechowywania sprzętu, jak również wynika z subiektywnej oceny tej pozycji kosztowej przez rolnika.
W przeprowadzonej kalkulacji kosztów eksploatacji ciągników rolniczych nie uwzględniono kosztu wynagrodzenia traktorzysty, z uwagi na fakt, że w analizowanych gospodarstwach obsługa pojazdu wykonywana była przez samych rolników, tym samym koszty te nie były wykazywane.
Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji wyznaczono całkowity koszt eksploatacji ciągnika rolniczego na godzinę wykonanej pracy. Stanowi on sumę jednostkowych kosztów utrzymania i użytkowania. Koszt ten zawiera się w przedziale od około 35,00 zł dla ciągników o najmniejszej mocy (poniżej 65 KM) do około 120,00 zł dla pojazdów o największej mocy (powyżej 150 KM). Dla ciągników rolniczych z grupy drugiej (65 – 120 KM) i grupy trzeciej (120 – 150 KM) koszt eksploatacji na 1 godzinę pracy wynosi około 100,00 - 110,00zł.
Rolnik dążąc do obniżenia kosztów produkcji rolniczej, na które duży wpływ wywierają koszty mechanizacji sprzętu, podejmując decyzję o zakupie ciągnika rolniczego powinien uwzględnić zapotrzebowanie na moc w swoim gospodarstwie, tj. strukturę produkcji, powierzchnię gospodarstwa oraz warunki przyrodnicze. Planowany zakup powinien także być dostosowany do posiadanych już w gospodarstwie maszyn, tak a by w pełni wykorzystać moc kupowanego pojazdu.

Zobacz:
Pobierz plikTabela 1 (Przykład) Koszty eksploatacji ciągnika rolniczego (pdf - 65 kB)

 

Arkadiusz Niemiec

Zmodyfikowano: 05.07.2013