Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Grupy producentów rolnych

 

Szczegółowe zasady organizowania się producentów rolnych w grupy reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r., nr 88, poz. 983) z późniejszymi zmianami.

Ostatnie zmiany wniosła ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Grupy mogą być tworzone przez osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Celem działania grupy jest:

-      dostosowanie produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych,

-      wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży,

-      centralizacja sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,

-      ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych,

-      rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych 

-      organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji,

-      ochrona środowiska naturalnego.

Grupa producentów rolnych działa jako przedsiębiorca posiadający osobowość prawną. Oznacza to konieczność zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorstwa działającego na podstawie statutu lub umowy (w praktyce rolnicy decydują się zwykle na prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. lub spółdzielni)

Zgodnie z przepisami grupy producentów są grupami branżowymi, tj. mogą je tworzyć rolnicy produkujący w ilościach towarowych ten sam produkt lub grupę produktów. Aktualny wykaz produktów wraz z minimalną roczną wielkością produkcji, zawierający 35 pozycji, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 roku (poz. 648). 

 

W akcie założycielskim należy określić:

-   zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji o uznaniu grupy nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, 

-   zasady zbywania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

-   zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą,

-   zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on utworzony,

-   sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków.

 

Pozostałe wymagania wobec grupy to:

-    żaden z członków grupy nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu, w zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio.

-    roczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków muszą stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona,

-    grupa ma obowiązek określić obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży,

-    każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy powinien produkować oraz sprzedawać do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona,

-    każdy z członków grupy może przynależeć tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów.

 

Kolejnym wymaganiem wobec grupy ubiegającej się o uznanie jest konieczność opracowania i zatwierdzenia biznesplanu na okres pierwszych pięciu lat funkcjonowania.

Nadzór nad działalnością grup sprawuje dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwy ze względu na siedzibę grupy, który wydaje decyzję o:

1)      uznaniu grupy, jeżeli spełnia ona warunki określone ustawą oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonuje wpisu grupy do rejestru grup,

2)      zatwierdzeniu zmian do planu biznesowego

Do pobrania


Pobierz plikEtapy tworzenia grupy (404 kB)

Pobierz plikPomoc finansowa dla grup (364 kB)

Pobierz plikPlan biznesowy grupy producentów rolnych (340 kB)

Zmodyfikowano: 13.08.2016