Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Zasady kształcenia zawodowego rolników

Zasady kształcenia zawodowego rolników

To istotna informacja dla tych młodych rolników, którzy chcą otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 150 000 zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Czyli pieniądze w ramach PROW 2014-2020 z działania pod nazwą Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników. Jednym z warunków ich otrzymania jest uzupełnienie wykształcenia.

Aby starać się o dofinansowanie  należy sprostać wymaganiom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolnika.

Kwalifikacje zawodowe

Za odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznawane są:

- wykształcenie rolnicze wyższe – pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunkach: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria (w przypadku, gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt), technika rolnicza i leśna, zootechnika,

- wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze  – pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczonych (European Credit Transfer System) i co najmniej 3-letni staż pracy,

- wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe o profilu związanym z rolnictwem, których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień:

1) ekonomika rolnictwa
2) organizacja lub technologia produkcji rolniczej
3) marketing artykułów rolnych
4) rachunkowość rolnicza
5) agrobiznes

- średnie na poziomie kwalifikacji technika (rolnik, ogrodnik, architektury krajobrazu, hodowca koni, pszczelarz, weterynarii – w przypadku, gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt), agrobiznesu, mechanizacji rolnictwa, turystyki wiejskiej,

- zasadnicze zawodowe (rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych),

- średnie, inne niż rolnicze oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie,

- tytuł kwalifikujący lub tytuł zawodowy, lub tytuł mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.

Staż pracy w rolnictwie

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

  • Podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, jako rolnik lub domownik
  • Był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.

Trzy lata na uzupełnienie

Osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie będą posiadały wymaganego wykształcenia, mają trzy lata na jego uzupełnienie. Czas jest liczony od otrzymania decyzji przyznającej wsparcie. Termin nie może być wydłużony. Jeżeli rolnik nie uzupełni wykształcenia, będzie musiał zwrócić pomoc z odsetkami.

Inny system

Od roku szkolnego 2012/2013 zmienił się system kształcenia zawodowego. Tok nauki młodych rolników, którzy mają uzupełnić wykształcenie, a jeszcze się za to nie zabrali, jest zupełnie inny niż do tej pory.

Nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. Wyjątkiem są szkoły policealne, ale tam (w przypadku szkół rolniczych) – znacznie ograniczono liczbę zawodów, które można zdobyć.

Kurs zamiast szkoły

W miejsce likwidowanych szkół wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjny kurs zawodowy, który może być prowadzony przez szkoły rolnicze.

Osoby z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym innym niż rolnicze (zasadnicze zawodowe, średnim oraz wyższym, innym niż rolnicze) mogą ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy. Po zdaniu egzaminu uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje np. w zawodzie:

  • rolnik (kwalifikacja ROL.04) – prowadzenie produkcji rolniczej,
  • ogrodnik (kwalifikacja OGR.02) – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,
  • pszczelarz (kwalifikacja ROL.03) – prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

I szkoła, i kurs

Z kolei młodzi ludzie z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym muszą, równolegle z odbyciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uzupełnić wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie. Uzupełniają je, kończąc liceum ogólnokształcące dla dorosłych albo zdając egzaminy eksternistycznie.

Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Program w zakresie nauczania zawodu jest porównywalny z programem zasadniczej szkoły zawodowej.
Zrealizowanie takiego programu kursu i zdobycie wymaganych kwalifikacji zawodowych będzie trwało ponad rok. Do tego trzeba doliczyć czas potrzebny na przystąpienie do potwierdzającego je egzaminu i otrzymanie dyplomu.

Inne wyjście

Beneficjenci premii dla młodego rolnika z wykształceniem średnim (innym niż rolnicze) będą mogli podjąć naukę w szkole policealnej dla dorosłych, ale wyłącznie w zawodzie technik turystyki wiejskiej i technik weterynarii. W tym drugim przypadku, w przyszłości trzeba prowadzić chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.

Z tej formy uzupełnienia wykształcenia rolniczego mogą również skorzystać osoby mające wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze. Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata, a świadectwo jej ukończenia jest dokumentem potwierdzającym średnie wykształcenie rolnicze.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe AGRO-UNIA skierowane są do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych: studia I stopnia, studia II stopnia, studia magisterskie jednolite, licencjat.  W myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ukończenie studiów daje możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej osobom, które mają wykształcenie wyższe inne niż rolnicze. Czas trwania 2 semestry – październik 2020-czerwiec 2021 (łącznie 208 godzin).

Program:

- Technologia produkcji rolniczej (podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej).

- Działalność rolnicza i jej ekonomiczne uwarunkowania (polityka regionalna, aktualne możliwości wykorzystania środków finansowych UE na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, rola i znaczenie doradztwa na rzecz wykorzystywania Funduszy Strukturalnych UE, systemy podatkowe i ubezpieczeniowe, podstawowe zasady organizacyjne, księgowe i rachunkowe).

- Przetwórstwo płodów rolnych (łańcuch produkcji żywności, systemy bezpieczeństwa żywnościowego GMP, GHP, HACCP).

Kontakt: Iwona Sawicka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Sekretariat Studiów Podyplomowych AGRO-UNIA, ul. C. K. Norwida 27, pawilon A-5, pokój 11, 50-375 Wrocław, e-mail: agrounia@upwr.edu.pl, , tel. 71 320 51 50, tel. kom. 607 850 922, tel./fax 71 320 52 14

 

Szkoły organizujące kwalifikacyjne kursy zawodowe na terenie województwa dolnośląskiego  (informacja zebrana na podstawie ofert szkół):

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim
Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin,
tel. 71 392 03 73

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie rolnik.

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.10 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej w zawodzie technik rolnik – po ukończeniu kursu ROL.04.

Kurs jest bezpłatny.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie,
Mokrzeszów 111, 58-160 Świebodzice,
tel. 74 850 87 36, 850 87 96

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie:
rolnik (tylko kurs ROL.04),
technik agrobiznesu (kurs ROL.04 i ROL.05 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie).

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.05 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie w zawodzie:
technik agrobiznesu (ukończony wcześniej kurs ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej i ROL.05 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie).

3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.02 – eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie w zawodzie:
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (kurs ROL.02 eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie),
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (kwalifikacja ROL.08 eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie po ukończeniu kwalifikacji ROL.02).

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
55-040 Kobierzyce, ul. Główna 2,
tel. 71 311 84 79

Kwalifikacyjne kursy rolnicze w zawodzie:
technik hodowca koni - organizacja chowu i hodowli koni ROL.06 i jeździectwo i trening koni ROL.01,
technik ogrodnik - zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych OGR.02 i planowanie i organizacja prac ogrodniczych OGR.05),
technik rolnik - prowadzenie produkcji rolniczej ROL.04 i organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej ROL.10),
technik weterynarii - prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt ROL.11 i wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych ROL.12,
ogrodnik - zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych OGR.02,
technik architektury krajobrazu - projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu OGR.03 i organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu OGR.04).

Niezbędnym warunkiem uzyskania tytułu zawodowego technik jest posiadanie średniego wykształcenia.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
56-100 Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 27,
tel. 71 389 26 69, 389 35 44, 389 53 30

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie:
technik agrobiznesu (kwalifikacje: ROL.04, ROL.05),
technik architektury krajobrazu kwalifikacje: OGR.03, OGR.04).

Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie
57-441 Bożków 89 A,
tel. 74 871 42 75, kom. 515 152 709, fax. 748714252

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie:
technik rolnik kwalifikacja ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej + ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej).
 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej,
59-305 Rudna, ul. Kolejowa 5,
tel. 76 849 73 10

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie:
rolnik ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej. Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym i jest skierowany do osób chcących uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Nauka na kursie trwa dwa lata i kończy się egzaminem organizowanym przez OKE we Wrocławiu. Kandydat na kurs powinien mieć ukończone 16 lat i być absolwentem gimnazjum (lub dawnej ośmioklasowej szkoły podstawowej).

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej Rakowice Wielkie,
59-600 Lwówek Śląski,
tel. 75 782 43 63 782 44 95

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w miarę potrzeb w zawodzie:
rolnik kwalifikacja ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej,
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych kwalifikacja ROL.02 – eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – kwalifikacja ROL.08 eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie po ukończeniu kwalifikacji ROL.02.

Zespół Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej
58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 5,
tel. 75 75 474 20 (lub 25)
www.zspu.jgora.pl

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie:

technik weterynarii
ROL.11 - prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt,
ROL.12 - wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych,

technik architektury krajobrazu
OGR.03 - projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
OGR.04 - organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

technik leśnik LES.02 - gospodarowanie zasobami leśnymi.

Niezbędnym warunkiem uzyskania tytułu zawodowego technik jest posiadanie średniego wykształcenia. 

 

Jolanta Markowska, Ewa Bieńkowska DODR we Wrocławiu

Zmodyfikowano: 13.05.2020