Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ochrona zadrzewień

26 sierpnia 2016 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 2016, poz. 1354). W rozporządzeniu zostały wprowadzone zaktualizowane stawki opłat za usunięcie drzew oraz współczynnik, który będzie różnicował stawkę opłaty w zależności od lokalizacji drzewa i krzewu, np. w obrębie wsi, miasta, czy na terenach zieleni. Stawki opłat będą zależne tak jak dotychczas od gatunku drzewa oraz obwodu jego pnia na wysokości 130 cm. Opłaty za usunięcie gatunków drzew przyrastających wolniej na grubość, np. dębu szypułkowego, będą odpowiednio wyższe od drzew szybko rosnących, np. wierzby.

W Rozdziale 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880), zawarte są przepisy prawne dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień. W rozporządzeniu określono m.in.: organy właściwe do wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawartość wniosku o ich usunięcie, sytuacje  kiedy nie jest konieczne uzyskanie tego zezwolenia oraz system opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Zgodnie z obowiązującym prawem, aby usunąć drzewo lub krzew z terenu nieruchomości niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Najczęściej wydawane jest ono przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z dwoma wyjątkami:

  • w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków,
  • w przypadku gdy nieruchomość jest własnością gminy i nie jest oddana do użytkowania wieczystego, zezwolenie wydaje starosta.

Należy przy tym pamiętać, że usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia podlega wysokim karom pieniężnym.

Organy właściwe w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni

Sprawa

Organ właściwy

Podstawa prawna

Pytania dotyczące indywidualnych spraw
z zakresu ochrony zadrzewień i terenów zieleni

wójt, burmistrz, prezydent miasta
lub ewentualnie burmistrz dzielnicy

art. 7 ust. 1 pkt 12
ustawy
o samorządzie gminnym

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu

wójt, burmistrz, prezydent miasta,

starosta w przypadku nieruchomości będących własnością gminy (a nieoddanej do użytkowania wieczystego) lub marszałek województwa, jeśli dotyczy to nieruchomości miasta na prawach powiatu

wojewódzki konserwator zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

art. 83a ust. 1 i 2 oraz art. 90

ustawy o ochronie przyrody

Skargi w zakresie ochrony zadrzewień

rada gminy/miasta/dzielnicy
- skarga na działalność wójta, burmistrza, prezydenta lub ewentualnie burmistrza dzielnicy

rada powiatu
- skarga na działalność starosty

Generalny Konserwator Zabytków
- skarga na działalność wojewódzkiego konserwatora zabytków

art. 229 Kodeks postępowania administracyjnego

Skargi w zakresie spraw finansowych

regionalna izba obrachunkowa

art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego

Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w zakresie ochrony drzew i krzewów

wójt, burmistrz, prezydent miasta

starosta w przypadku nieruchomości będących własnością gminy (a nieoddanej do użytkowania wieczystego) lub marszałek województwa, jeśli dotyczy to nieruchomości miasta na prawach powiatu

art. 88 ust. 1 i art. 90

ustawy o ochronie przyrody

Skargi w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną (zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu bądź decyzje o nałożeniu kary)

organ, który wydał decyzję lub samorządowe kolegium odwoławcze

- zależnie od tego czy skarżący żąda wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji czy jej uchylenia lub zmiany

art. 236 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

 

Źródło: http://wroclaw.rdos.gov.pl

 

Zmodyfikowano: 24.11.2016