Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Szkolenie dla rolników w ramach SIR - OD INNOWACYJNOŚCI DO BIORÓŻNORODNOŚCI

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cel: Projekt ma na celu przedstawienie dobrych praktyk rolniczych, służących wzbogaceniu i stabilizacji procesów regulacji biocenotycznej w ekosystemach pól uprawnych w tym zachowania cennych siedlisk uznanych w Europie za ginące. Planowany zakres tematyczny pozwoli uczestnikom szkolenia poznać innowacyjne metody prowadzenia produkcji rolnej zgodne z ochroną środowiska i zachowaniem bioróżnorodności na obszarach wiejskich.

Formy realizacji operacji: Szkolenie realizowane będzie w formie dwudniowego szkolenia połączonego z zajęciami terenowymi. Pierwszy dzień poświęcony zostanie zagadnieniom merytorycznym. Podczas zajęć, duży nacisk położony zostanie na takie tematy jak: ochrona przyrody a rolnictwo, rola drzew i krzewów w gospodarstwie rolnym oraz ich wpływ na zwiększenie atrakcyjności własnych produktów przez połącznie ich promocji z jakością przyrodniczą gospodarstw. Drugi dzień to zajęcia terenowe, które odbędą  się  w społecznych rezerwatach przyrody Fundacji Przyrodniczej Pro Natura w Dolinie Łachy. Podczas zajęć zostaną pokazane innowacyjne powiązania ochrony przyrody z rolnictwem oraz sposoby pogodzenia tych dwóch dziedzin.

Projekt jest adresowany do:
•    rolników,
•    doradców rolnośrodowiskowych,
•    organizacji przyrodniczych,
•    pracowników jednostek naukowych.

Termin realizacji: 14-15 września 2017 r.

Miejsce realizacji: Krzydlina Mała

Organizatorzy szkolenia zapewniają: wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe.
Dojazd na szkolenie uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu proszę przesyłać do 31.08.2017 r. na adres mailowy: monika.miniewska@dodr.pl, bądź listownie na adres Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu z dopiskiem szkolenie SIR_bioróżnorodność.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (30 uczestników), o udziale w szkoleniu będzie decydować termin nadsyłania zgłoszeń.

Osoba koordynująca działanie:
Monika Miniewska, tel. 71 339 80 21 wew. 162,
email: monika.miniewska@dodr.pl

Załączniki:


 

Zmodyfikowano: 20.09.2017