Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-16 Pieńsk

Data publikacji 18.04.2019.

Analiza dotyczy okresu 11.04. – 18.04.2019.

W badanym okresie  stwierdzono niewielkie opady deszczu. W dniach 12 – 14 kwietnia spadło zaledwie 0,2 do 2 mm wody na metr kwadratowy. Średnia wilgotność powietrza waha się w granicach 50 – 80% i w ostatnim okresie odnotowano tendencję spadkową. Średnia temperatura powietrza wzrasta i pod koniec tygodnia osiągnęła wartość 12 stopni C. Natomiast maksymalna temperatura powietrza dochodziła do 20 stopni C. Wzrasta również średnia temperatura przy gruncie. Natomiast wartość temperatury minimalnej sukcesywnie malała, by pod koniec okresu osiągnąć wartość minus 2 stopni C.

Wzrasta średnia temperatura gruntu. Pod koniec okresu wynosiła około 9 stopni C.

Prędkość wiatru utrzymuje się na stałym poziomie i waha się w granicach 2,5 do 3,5 m/s.

Rzepak ozimy wchodzi w fazę kwitnienia - BBCH 57 - 62. Kondycja roślin i stan upraw są stabilne. Rośliny w tym okresie mogą być zagrożone suchą zgnilizną kapustnych. Na plantacjach rzepaku ozimego występuje słodyszek rzepakowy. W żółtych naczyniach owad ten występuje w ilości 0 – 2 sztuk na jeden dzień.  W celu zwalczenia zagrożenia inwazją owada, na dzień dzisiejszy wykonuje się opryski chemiczne. W obecnych warunkach pogodowych i fazie wzrostu zaleca się stosowanie środków ochrony roślin zawierające substancję czynną acetamipryd. Jest to substancja o najszerszym spektrum działania. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Na chrząszcze działa kontaktowo i żołądkowo. Preparat oprócz słodyszka zwalcza również chowacze. Kolejnym insektycydem działającym w obecnych warunkach jest środek z grupy pyretroidów. Substancja czynna  cypermetryna, działa kontaktowo i  żołądkowo.

Pszenica ozima znajdują się w fazie strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość -  BBCH 41-49. Uprawy są stabilne, z silną obsadą roślin. Warunki pogodowe i faza wzrostu roślin, mogą zadecydować o pojawieniu się w uprawach zbóż mączniaka prawdziwego i łamliwości podstawy zbóż,  może wystąpić rdza żółta. Wskazane jest w tym okresie stosowanie fungicydów zawierających substancje czynne z grup benzimidazoli i fenyloacedamidów. Zalecane jest mieszanie obu substancji w celu zapewnienia wyższej skuteczności działania środków. Stan zachwaszczenia wskazuje na zastosowanie odpowiednich herbicydów. Faza końca  strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość jest dobrym momentem walki z chwastami. Biorąc pod uwagę fazę wzrostu roślin uprawnych i gatunki chwastów występujące w zbożach (miotła, gwiazdnica, rumian polny, mak, maruna bezwonna, tasznik pospolity, przytulia i chaber), wskazane jest zastosowanie środków ochrony roślin, zawierających pinoksaden, tribenuron metylowy, sulfosulfuron, fluroksypyr lub mieszanki tych substancji, będącymi substancjami aktywnymi w środkach ochrony.

Jęczmień ozimy: znajduje się w fazie strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość - BBCH 41 49. Uprawy są stabilne, z silną obsadą roślin. W tym okresie jęczmień jest zagrożony  rdzą żółtą i rynchosporiozą.   Wskazane jest w tym okresie stosowanie fungicydów zawierających substancje czynne z grup benzimidazoli i fenyloacedamidów. Zalecane jest mieszanie obu substancji w celu zapewnienia wyższej skuteczności działania środków. Stan zachwaszczenia wskazuje na zastosowanie odpowiednich herbicydów. Faza  strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość jest dobrym momentem walki z chwastami. Biorąc pod uwagę fazę wzrostu roślin uprawnych i gatunki chwastów występujące w zbożach (miotła, gwiazdnica, rumian polny, mak, maruna bezwonna, tasznik pospolity, przytulia i chaber), wskazane jest zastosowanie środków ochrony roślin, zawierających pinoksaden, tribenuron metylowy, sulfosulfuron, fluroksypyr lub mieszanki tych substancji, będącymi substancjami aktywnymi w środkach ochrony.

Pszenżyto: rośliny w uprawach znajdują się w fazie strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość – BBCH 41 – 49. Uprawy są stabilne z silną obsadą roślin. Rośliny w tej fazie rozwojowej, z uwzględnieniem warunków pogodowych, mogą być zagrożone rynchosporiozą i septoriozą. Wskazane jest w tym okresie stosowanie fungicydów zawierających substancje czynne z grup benzimidazoli i fenyloacedamidów. Zalecane jest mieszanie obu substancji w celu zapewnienia wyższej skuteczności działania środków. Stan zachwaszczenia wskazuje na zastosowanie odpowiednich herbicydów. Faza końca  strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość jest dobrym momentem walki z chwastami. Biorąc pod uwagę fazę wzrostu roślin uprawnych i gatunki chwastów występujące w zbożach (miotła, gwiazdnica, rumian polny, mak, maruna bezwonna, tasznik pospolity, przytulia i chaber), wskazane jest zastosowanie środków ochrony roślin, zawierających pinoksaden, tribenuron metylowy, sulfosulfuron, fluroksypyr lub mieszanki tych substancji, będącymi substancjami aktywnymi w środkach ochrony.

Zboża jare: w obrębie stacji meteorologicznej Pieńsk występują uprawy pszenicy jarej. Rośliny znajdują się w fazie 3 liścia BBCH 21 – 25. Uprawy są wyrównane i stabilne. Występujące chwasty są w fazie wschodów.

 

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.:

  • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
  • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.

Zmodyfikowano: 24.04.2019