Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-14 Małuszyn

Data publikacji: Tydzień 14 (01-07.04.2019 r.)

Roślina: Jabłoń

Stan uprawy dla miejscowości Małuszyn:

jabłonie są w fazie zielonego pąka; pojawiły się chwasty typowe dla upraw sadowniczych (mniszki lekarskie, gwiazdnice pospolite itp.). W opisywanym okresie średnia temperatura wynosiła: 11,5 st. C, maksymalna: 22,1 st. C, a minimalna: -1,7 st. C.

Brak opadów.

Zagrożenia:

Istnieje niewielkie ryzyko infekcji zarazą ogniową. Chorobie tej sprzyjają ciepłe dni o wysokiej wilgotności względnej powietrza oraz okresy zwilżenia liści i kwiatów. Ryzyko zakażenia istotnie się zwiększa, jeżeli w okolicy znajdują się siedliska zarazy ogniowej lub występowała ona w poprzednim sezonie. Brak sygnałów o zagrożeniu upraw innymi agrofagami.

Zalecenia:

Monitorowanie sytuacji.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 

 Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.:

  • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
  • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
  • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
  • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Zmodyfikowano: 17.04.2019