Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Pomoc publiczna o jaką może ubiegać się producent rolny w latach 2015-2020

 

Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy publicznej w rolnictwie zgodnie  z wytycznymi Unii Europejskiej.  Udzielanie lub wznowienie udzielania pomocy publicznej w rolnictwie  jest możliwe  po uzyskaniu notyfikacji programów w Komisji Europejskiej.

Jedynie pomoc udzielana w formie pomocy de minimis nie podlega notyfikacji  ani zgłoszeniu do Komisji Europejskiej i może być udzielana na podstawie przepisów prawa krajowego ale musi  uwzględniać zasady  rozporządzenia Komisji (UE) NR 1408/2013 (w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym).

Od 2015 r. producenci rolni mogą otrzymywać pomoc w ramach następujących notyfikowanych i zgłoszonych do Komisji Europejskiej programów pomocy publicznej:

 • Pomoc nr SA.39562 (2014/N) – Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowe dofinansowanie odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja),pomoc udzielana będzie do końca 2020 roku.
 • Pomoc SA.40223 (2014/XA) - Ulga inwestycyjna w podatku rolnym;

Ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na:

- budowę lub modernizacje budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania  zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;

- zakup i zainstalowanie:  deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Ulga jest udzielana przez wójta, burmistrza/prezydenta podatnikom podatku rolnego. Ulga polega na odliczeniu od podatku rolnego 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych i może być stosowana przez okres 15 lat. Z ulgi inwestycyjnej mogą korzystać  małe i średnie przedsiębiorstwa rolne , które nie korzystały z innej pomocy publicznej na sfinansowanie realizowanej inwestycji.

 • SA. 41773 (2015/N)  Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – duże  przedsiębiorstwa.

Wsparcie w formie ulgi podatkowej dla dużych przedsiębiorstw zaangażowanych  w produkcję podstawową produktów  rolnych, które są objęte podatkiem rolnym.

Ulga inwestycyjna ma zastosowanie po zakończeniu inwestycji i polega na dokonaniu odliczenia od podatku rolnego należnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga będzie  odliczana od podatku przez okres maksymalnie 15 lat. Pomoc będzie przyznana  na inwestycje polegające na budowie lub modernizacji budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska.

Organ przyznający pomoc wójt, burmistrz/prezydent miasta.

 • Pomoc SA.40663 (2014/XA) - Pomoc w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich. Rolnicy mogą korzystać z pomocy w przypadku padłych zwierząt gospodarskich  z gatunku  bydło, owce, kozy, świnie lub konie. Pomoc jest wypłacana do 100% kosztów zbioru i transportu  padłych zwierząt, 100% kosztów  unieszkodliwiania  padłego zwierzęcia  bydło , owce i kozy podlegającego badaniu  w kierunku  zakaźnych encefalopatii TSE, 75% kosztów  unieszkodliwiania  padłego zwierzęcia nie podlegającego badaniu  w kierunku  zakaźnych encefalopatii TSE bydło, owce, kozy świnie i konie.
 • Pomoc SA.40666 (2015/XA) - Młodzi rolnicy – częściowa spłata kapitału kredytu. Młody rolnik może otrzymać  pomoc w spłacie kredytu na tworzenie  lub powiększenie  gospodarstwa rolnego w wysokości 60% kwoty udzielonego kredytu nie więcej niż równowartość 70 tys. euro. Kwota kredytu przeznaczona na sfinansowanie  części zakupu użytków rolnych nie może przekroczyć 90% wartości nakładów  inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i nie  może wynosić  więcej niż 5 mln zł.
 • Pomoc SA. 39937 (2014/X) – Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenieoleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .
 • Pomoc SA. 45447( 2016/C) Program pomocy producentom mleka  pomoc przyznana producentom mleka , którzy w roku 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilości przekraczającej kwotę indywidualną  na dany rok i zostali  zobowiązani do uiszczenia  opłaty. Pomoc wypłacana tym producentom, którzy uiścili pierwszą ratę opłaty za przekroczenie  indywidualnych kwot w roku kwotowym 2014/2015. Pomoc polega na  umorzeniu w całości lub części pozostałej  do uiszczenia opłaty należnej  od producentów mleka  za przekroczenie  indywidualnych kwot w roku kwotowym 2014/2015.
 • Uchwałą Rady Ministrów  Nr 129/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r  został ustanowiony Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody  w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego

    Pomoc udzielana jest w formie w wypłaty finansowej dla rolników i producentów rolnych, której stawki wynoszą:

   - 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,

    - 2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów,

   - 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.  Pomoc  jest pomniejszana do 50% w przypadku gdy  producent rolny nie miał w 2017 roku ubezpieczonych budynków  lub co najmniej  50% upraw od jednego z ryzyk.

Pomoc jest udzielana w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, gdy szkody wystąpiły w lasach, również  w ramach pomocy de minimis jeżeli szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat,
 z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,

Poza formułą de minimis, w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie oraz poza formułą  de minimis  gdy  szkoda w budynku  służącym do prowadzenia  działalności rolniczej  przekracza kwotę 1050 zł.

Pomoc de minimis

Pomoc publiczna w rolnictwie jest przyznawana również w formie pomocy de minimis  i udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9).

Należy pamiętać, że  wielkość pomocy de minimis jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, wynosi  15 000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych.

Pomoc de minimis  jest  przyznawana przez ARiMR oraz inne instytucje. W ostatnich 3 latach  rolnicy  mogli otrzymać  pomoc w formie:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów "klęskowych"
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2015 roku byli producentami owoców porzeczki czarnej,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla podatników podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla producentów rolnych prowadzących w 2015 r. gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia,
 • pomoc dla rolników , w których  gospodarstwach powstały szkody  w uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70%spowodowane wystąpieniem w 2016 r. niektórych klęsk żywiołowych,
 • pomoc klęskowa w 2016 r.
 • pomoc dla producentów, w których gospodarstwach w wyniku wiosennych przymrozków
 • w 2017 r. zostały zniszczone drzewa i krzewy owocowe lub truskawki (w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym),
 • pomoc z tytułu  wystąpienia szkód w lasach lub uprawach rolnych  spowodowanych przez huragan, deszcz nawalny, grad w sierpniu 2017 r. (w przypadku  szkód w uprawach  rolnych gdy wynoszą nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym),
 • umorzenia w całości lub części wierzytelności(ARiMR)
 • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego ( ANR),
 • ulgi w  opłacie składek na ubezpieczenie społeczne ( KRUZ),
 • dopłaty do materiału siewnego(ARR),
 • ulgi podatkowe( jednostki samorządu terytorialnego  organy podatkowe),
 • rozkładanie na raty opłaty należnej  od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku 2014/2015 (ARR),
 • pomocą de minimis w rolnictwie  jest  zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych ( pcc) przy transakcji sprzedaży własności gruntów rolnych stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem, że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia (art. 9 pkt. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r.  o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz. U. z 2016 r poz.223ze zm. zwana „ustawą o pcc”)

Źródło: minrol .gov.pl, arimr .gov.pl, Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.
E. Karpińska

Zmodyfikowano: 03.08.2019