Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wstęp do kalkulacji rolniczych - maj 2007

 MAJ 2007

 

PROGNOZOWANE KALKULACJE
KOSZTÓW PRODUKCJI PODSTAWOWYCH ZIEMIOPŁODÓW
I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH
W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH
(warunki ekonomiczne z II - go kwartału 2007 r.)

Zasady liczenia kosztów:
Uwzględniono tylko koszty, które w łatwy sposób dały się przyporządkować konkretnym działalnościom np.: nawozy, środki ochrony roślin, usługi obce, dorywcza siła najemna, nasiona. Metodą kalkulacyjną obciążono każdy hektar kosztem pracy własnego ciągnika, przyjmując do wyliczeń: paliwo, oleje, smary, remonty bieżące, oraz obowiązkowe opłaty z tytułu: ubezpieczeń, podatku drogowego. Z grupy kosztów stałych doliczono tylko podatek rolny wyliczony w/g maksymalnej stawki dla I półrocza 2007 roku.
Rachunek został zrobiony z myślą o gospodarstwach indywidualnych, dlatego nie wprowadzono pozycji „KOSZT PRACY LUDZKIEJ". Istnieje zatem możliwość doszacowania tej pozycji w kosztach w oparciu o np. parytet dochodów, lub średnie stawki godzinowe na danym terenie. Dla każdej rośliny przyjęto 2 lub 3 poziomy plonowania możliwe do uzyskania na danym kompleksie glebowym (niski plon, średni, wysoki). Podobnie w produkcji zwierzęcej przyjęto po kilka wariantów wydajności jednostkowej lub sposobów żywienia.
Uwagi: Normatywny nakłady pracy ludzkiej przy uprawie zbóż kształtują się w przedziale od 21,2 do 23,5 godzin na 1 hektar.
Przyjęcie średniej wartości 1 godziny pracy najemnej w II-gim kwartale 2007 roku równej 6 złotych, (stosowanej na terenie wsi województwa dolnośląskiego) umożliwia doszacowanie od 127,2 do 141 złotych do każdego hektara - jako nieopłaconą pracę własną rolnika.
Przy plonie żyta 35 dt z 1ha - koszt produkcji 1 dt zwiększyłby się o około 3,63 - z 44,1 do 47,73 złotych.
W produkcji roślinnej zaplanowano dopłaty bezpośrednie na podstawie wysokości dopłat z roku poprzedniego, powiększone o 5 %, gdyż faktyczna wartość dopłat do jednego hektara zależy od kursu EURO i będzie znana dopiero jesienią.
Pasze wyprodukowane w gospodarstwie wliczano po kosztach własnych, mieszanki treściwe i koncentraty po kosztach zakupu. Wydajność - to roczna produkcja np. mleka, ciężar końcowy zwierząt przeznaczonych na sprzedaż.
W kalkulacjach szczegółowych podane zostały normy zapotrzebowania na prace dla poszczególnych gatunków zwierząt Przez kalkulacje rozumiemy „rozważania liczbowe różnych możliwych zjawisk”. Kalkulacje stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego i ułatwiają przewidywanie efektów różnych rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych. Nie należy utożsamiać „kalkulacji” z obliczeniami. W zasadzie kalkulacje dotyczą przyszłości, natomiast obliczenia opierają, się na faktycznych zaszłościach lub wielkościach, które można ściśle określić.
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu od wielu lat zajmuje się rachunkiem kosztów podstawowych produktów rolniczych. Wyniki obliczeń, przeprowadzanych tą samą metodą, ukazują się od roku 1993 w broszurze „Koszty Produkcji”. W związku z postępem technologu i techniki rolniczej, oraz unifikacją rachunku kosztów, wprowadzono niezbędne zmiany metodyczne starając się zachować dotychczasowy układ kalkulacji. Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach wolnego rynku znacznie zwiększyło znaczenie zagadnień ekonomicznych w funkcjonowaniu i ocenie gospodarstw rolniczych. Dane o kosztach produkcji wykorzystywane są do podejmowania decyzji bieżących i planowania. Przedstawione w dalszej części kalkulacje poszczególnych działalności mają służyć Państwu jako podpowiedz przy przeprowadzaniu własnych rachunków. Układ kalkulacji umożliwia przeprowadzenie rachunku w trzech kategoriach: nadwyżki bezpośredniej, dochodu rolniczego i jednostkowego kosztu produkcji.
Nadwyżka bezpośrednia jest miarą ekonomiczną wykorzystywaną w klasyfikacji gospodarstw rolniczych według standardów UE.
Nadwyżka bezpośrednia z określonej działalności rolniczej to: roczna wartość produkcji uzyskana z l hektara uprawy lub od jednego zwierzęcia pomniejszona o koszty bezpośrednie poniesione na wytworzenie tej produkcji.
Wartość produkcji określonej działalności - suma wartości produktów głównych i ubocznych znajdujących się w obrocie rynkowym, określona jest według cen sprzedaży „loco gospodarstwo”. Do wartości produkcji doliczone są dotacje do produktów, powierzchni lub zwierząt, odejmowane są natomiast różnego rodzaju straty.

 

Otwórzwięcej

 

Zmodyfikowano: 04.11.2013